, CLIFF V.D. LOSCHWITZHOHE, , 15.10.1986, 806, . ..
SNOBBY V. NIEDERWARTHA,
8134
: SwK II
GRAND V.IMMENHOF,
6898 : SwK I
CALIGULA V.D. SCHOPPERSBURG,
Clp 5350/69
: 1-II .; nornik
PVLYRHOS MARCHOG TZB 15562
CAIACH TOPPER TZB 16016
ASSI V. IMMENHOF,
6033 : 1-I .; SwK II
MY FAIR LADY V. NIEDERWARTHA,
8134 : SwK II
DIXISOHN V. NIEDERWARTHA,
5146
AERO PATKA Cslp 3256
POLLY V. NIEDERWARTHA,
5630
WICKI V. NIEDERWARTHA,
9644
: SwK I
Vit.CSR, Klub.Vit.
AERO SPITFIGHTER,
Clp 10396/81
: 1-II .
Baitlerova V.
XANDER a.d.BAUERNHOHLE,
Clp 8958/76
: 1-I .; nornik Zmidleny Z.
SIEBOLD A.D. BAUERNHOHLE TZB 17829
MANDY A.D. BAUERNHOHLE TZB 15201
AERO LUNARA,
Clp 8521/76
Baitlerova V.
SACH MAT Z VYSOKEHO TOKU Cslp 5704/70 : 1-I .; 1-I .; JZ I, nornik
AERO XIFRA Cslp 5632/70 Baitlerova V.
LUNA V. NIEDERWARTHA,
7477 : SwK I
TRAMP V. NIEDERWARTHA,
6981 : SwK I
HALKA V.D. BERDSTRABE,
6518