, LUCKA Z BUBLAVKY, , 22.06.1988, 14755 Clp, . . . & .., . Smida Jindrich
NERO OLIMPIA,
Clp 13052/87

: 2-I .; 2-I .; HZ I, nornik
Vit.CSR, Klub.Vit.
AERO SPITFIGHTER,
Clp 10396/81
: 1-II .
Baitlerova V.
XANDER a.d.BAUERNHOHLE,
Clp 8958/76
: 1-I .; nornik Zmidleny Z.
SIEBOLD A.D. BAUERNHOHLE TZB 17829
MANDY A.D. BAUERNHOHLE TZB 15201
AERO LUNARA,
Clp 8521/76
Baitlerova V.
SACH MAT Z VYSOKEHO TOKU Cslp 5704/70 : 1-I .; 1-I .; JZ I, nornik
AERO XIFRA Cslp 5632/70 Baitlerova V.
Klub.Vit.80
EDWINE V. WALTHUSA,
Clp 10633/81
: 2-II .; nornik
BALCO V.D. ARNAU,
20166
SONNY V.D. EICHGASSE,
20399
CEDEWAIN CRONYN TZB 19708
JOYFUL MORN 19557
Vit.Polska86,
HENRIETA Z BUBLAVKY,
Clp 12641/87
03.01.1985

: 1-I .; 1-I .; nornik
Smida Jindrich
Stredoevrop.Vit, Vit. Brna.
TAUNUS JUBIL,
Clp 10521/81
: 2-I .; nornik
LARS V.D. EICHGASSE,
CLP 8988/76
: nornik
CEDEWAIN CRONYN TZB 19708
CEDEWAIN COUNTESS TZB 19769
TAUNUS SITTA,
Cslp 7110/74
: nornik Malek I.
IMPERIAL OLIMPIA CSLP 4172/66 : 1-I .; 1-I .; nornik
TAUNUS JACKIE Cslp 4452/67
Vit.
GEMMA CORY,
Clp 9216/77
: 2-I .; 1-I .; 1-II ..; nornik, CACIT
URANUS TERIK,
Clp 6473/72 : nornik
BARON KASTER Clp 3083/63 : nornik
URANUS ETA Clp 4428/67 : nornik
AERO ELEKTRA,
Clp 6638/71
GLORY GERO Clp 4074/69
AERO XIFRA Cslp 5632/70 Baitlerova V.